Badania do pozwolenia na broń

Badania do pozwolenia na broń

Badania Do Pozwolenia Na Broń w Sanivitas Zabrze

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji pozwolenia na broń wydają komendy wojewódzkie policji w postępowaniach administracyjnych. Warunkiem koniecznym jest, by wnioskodawca nie stanowił zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz by przedstawił ważną przyczynę posiadania broni.


 Nasi Lekarze:

Dr Urszula Ramian – Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Informacje na temat  badania do pozwolenia na broń w Rejestracji Poradni Sanivitas  w Zabrzu

tel.: 32-411-56-57


W naszym kraju  broń można posiadać tylko do konkretnych celów

Takich ważnych przyczyn ustawa wymienia osiem, choć mogą być też inne. A zatem pozwolenie na broń można otrzymać do celów:

  1. ochrony osobistej
  2. ochrony osób i mienia
  3. łowieckich
  4. sportowych
  5. rekonstrukcji historycznych
  6. kolekcjonerskich
  7. pamiątkowych
  8. szkoleniowych

Badanie Do Pozwolenia Na Broń

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń są zobowiązane do poddania się badaniom, w związku z tym badanie jest obowiązkowe. Ze względu na specyfikę pozwolenia są to badania lekarskie i psychologiczne. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje ponadto na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – także na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.

Z kolei badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach i ocenę poziomu dojrzałości społecznej.

Badania trzeba powtarzać co 5 lat.

Po przejściu badania lekarskiego  konieczne jest zdanie  testu teoretycznego oraz sprawdzianu strzeleckiego

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendę wojewódzką ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest testem wiedzy z przepisów ustawy o broni i amunicji oraz wydanych do niej rozporządzeń, a także przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią. Pytań jest 10 z trzema możliwymi odpowiedziami (A, B lub C) do zaznaczenia. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych pytania mogą być zadane ustnie.

Po zdaniu części teoretycznej egzaminowany dopuszczany jest do części praktycznej. W ramach niej sprawdza się:

  • przestrzeganie regulaminu strzelnicy.
  • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności.

Następnie przeprowadza się sprawdzian strzelecki. Nie wykonuje się go w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich czy pamiątkowych oraz w przypadku procedury wydania pozwolenia na posiadanie kuszy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r.  (Dz. U. 2015 poz. 2210).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 z późn. zm.).

 

Przygotowanie do badania do pozwolenia na broń.

Zgłoś się na umówiony wcześniej termin do Poradni Sanivitas w Zabrzu.


Zapraszamy do składania deklaracji – zapisywania się do Poradni Lekarza Rodzinnego Galeria Zdrowia Sanivitas w Zabrzu.

Badania do pozwolenia na broń